Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral municipal para 2016

Mediante Decreto da Alcaldía con data 11 de maio de 2016, resolveuse aprobar o proxecto de obra “Mellora de firme en Mormentelos e Vilarmeao”, redactado polo enxeñeiro don Salvador Añel Prada, por un importe de 82.000 €. 

O referido proxecto exponse ao público na Secretaría deste concello, durante o prazo de 20 días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para o seu exame e reclamacións.

O alcalde. Asdo.: Ventura Sierra Vázquez.

Pode ver a información do BOP prema aquí.